STEPN công bố các đề xuất mới (người dùng nên biết)

Đội ngũ phát triển STEPN vừa đưa ra một số đề xuất mới đối với việc chia sẻ năng lượng giữa các realm, chi phí đúc giày hay cơ chế tái chế giày và gem.

Vấn đề về chia sẻ năng lượng giữa các Realms

Đề xuất: Sắp tới mỗi realm mới sẽ cho phép đạt tối đa 3e (3 năng lượng) thông qua các realm hiện có khác. Mỗi realm hiện có mà bạn sở hữu một đôi giày sẽ cung cấp thêm 1e trong realm mới.

Lưu ý: Năng lượng bổ sung đạt được trong realm mới sẽ được giới hạn ở mức 3e trong tháng đầu tiên và sẽ giảm xuống còn 2e trong tháng thứ 2 và cuối cùng là 1e trong tháng thứ 3. Trong tháng 4 trở đi sẽ không có thêm e nào đạt được trong realm mới.

Ví dụ: Trong một realm mới, người chơi quyết định mua 3 đôi common (tương đương với 4e), trong khi đó, người chơi cũng sở hữu 9 đôi giày trên cả realm SOL và BSC. Như vậy người chơi nhận được 4e từ 3 giày ở realm mới cộng 1e từ realm SOL và 1e từ realm BSC, kết quả sẽ bằng 6e ở realm mới.

  • Tháng đầu tiên = 6e
  • Tháng thứ 2 = 6e
  • Tháng thứ 3 = 5e
  • Tháng thứ 4 trở đi = 4e

Vấn đề về hoạt động đúc giày

Đề xuất: Những người dùng thực sự sử dụng ứng dụng để di chuyển (đi bộ, đi nhanh, chạy bộ) đều sẽ có cơ hội nhận được các cuộc giấy đúc từ hộp bí ẩn (mestery box). Điều chỉnh lại hệ thống của hộp bí ẩn để tăng giá trị của hộp bí ẩn từ 5 lên 10.

Vì vậy, nếu người dùng chỉ có một đôi common bình thường với 2e thì cũng có cơ hội nhận được hộp bí ẩn.

Ngoài ra, sẽ tăng thời gian hồi của quá trình đúc từ 48 giờ lên 72 giờ và chi phí đúc sẽ tăng lên.

Vấn đề về chi phí đúc

Đề xuất: Chi phí đúc sẽ được điều chỉnh linh hoạt hơn:

  • Bất kể giá GST là bao nhiêu, số lượng yêu cầu GST của quá trình đúc sẽ là một số không đổi, còn phần GMT sẽ được điều chỉnh linh động.
  • Quy tắc điều chỉnh: khi giá GST tăng dần, sẽ phải tiêu thụ thêm GMT (addGMT) ngoài GST và GMT cơ sở (baseGMT).

Công thức chi phí đúc: GST (A) + baseGMT (B) + addGMT ([A + B] * x). Sau đây là cách x thay đổi khi giá GST tăng:

  • GST