Altcoin

zkSync giải quyết sự cố làm vô hiệu hoá rút tiền từ Sepolia Testnet – Nâng cấp mainnet v24 bị trì hoãn

Trong quá trình điều tra một sự cố đang diễn ra với zkSync Sepolia Testnet khiến việc rút tiền Sepolia từ zkSync Era Sepolia Testnet bị vô hiệu hóa, các nhà phát triển zkSync đã xác định được vấn đề nhưng cần một thời gian để giải quyết dứt điểm.